KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 01/12/2023

Kế hoạch tàu rời cảng

STT Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tàu lai T.Luồng Từ Đến Đại lý
1 00:00 SOLIN 6,5 189,9 41.545 K1,44 LH HOANG DIEU INDONESIA CTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES CO., LTD)
2 00:30 YM HORIZON 6,6 168,8 19.104 699,PW,750KW LH NAM DINH VU DA NANG CONG TY CO PHAN CANG NAM DINH VU
3 02:30 PACIFIC GRACE 8,5 144 12.368 HA17,35 LH NAM DINH VU VUNG TAU CTY TNHH MOT THANH VIEN GEMADEPT HP
4 02:30 PRIME 8,8 145 12.599 HA17,19 LH PTSC DINH VU HO CHI MINH CTY CP HANG HAI VSICO
5 02:30 CONTSHIP WAY 7,3 147,9 13.720 HC36,43 LH TAN VU CHINA CONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
6 02:30 HANSA BITBURG 9 175,5 23.350 DT,34,900KW LH VIP GREEN PORT CHINA CONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
7 02:30 SITC RIZHAO 8,9 161,9 17.815 DV6,9 LH DINH VU THAILAND SITC VIETNAM
8 05:30 VP ASPHALT 1 4 98 3.102 LH Khu neo Thượng Lý CHINA CTY TNHH MTV VIPCO HA LONG
9 06:30 WAN HAI 173 8,7 172,1 22.171 K1,44,1088HP LH TAN VU CHINA CN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
10 06:30 ASL PEONY 9,6 172 24.400 699,PW LH NAM DINH VU DA NANG CTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
11 06:30 ANH PHAT PETRO 06 4,5 91,9 4.990 CL15,18 LH 19 - 9 NGHI SON CONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T
12 06:30 JIAN HANG AN DA 4,8 109,8 6.165 689,699 LH EURO DINH VU CHINA CTY TNHH DVHH DONG DUONG
13 06:30 HAIAN LINK 9 147 15.204 HA17,19 LH HAI AN HO CHI MINH CTY TNHH DAI LY & TIEP VAN HAI AN
14 06:30 JADE STAR 15 4,5 91,9 4.998 689,HA18 LH K99 NGHI SON CTY CPTM DUC THO
15 06:30 CAIYUNHE 9,2 182,9 24.259 HA17,19,35 LH NAM DINH VU CHINA CONG TY CO PHAN CANG NAM DINH VU
16 08:00 AN HUNG 36 2,7 79,1 3.300 FR CHUA VE CHINFON CTY CPVT AN HUNG
17 10:00 A STAR 7 135,5 10.767 DX1,689 LH DOAN XA CHU LAI CTY CPTM DUC THO
18 11:00 MSC CHULAI III 11,2 215,1 38.104 TC99,A8 LH HICT SINGAPORE CONG TY CO PHAN CANG NAM DINH VU
19 11:00 MAI LINH 36 (SB) 2,2 77,2 3.661 VC BACH DANG HAI DUONG CTY TNHH KINH DOANH VA DICH VU VAN TAI AN PHAT
20 13:00 WAN HAI 367 8,5 203,5 37.160 TC99,A8 LH HICT CHINA CN CTY TNHH GNHH CAT TUONG

Kế hoạch tàu di chuyển

STT Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tàu lai T.Luồng Từ Đến Đại lý
1 01:30 GAS MARELLA 5 106 4.998 CL15,18 LH EURO DINH VU HON DAU CTY CP VT SAN PHAM KHI QUOC TE
2 06:30 NAM PHAT QUEEN 5,3 80 3.242 VC VAT CACH VAT CACH CTY TNHH LOGISTICS QUOC TE XANH
3 07:00 MINH ANH 68 (SB) 2,4 72,2 2.340 BD PETEC BACH DANG CTY TNHH LOGISTICS QUOC TE XANH
4 07:00 LONG HUNG 1 (SB) 1,4 57 1.312 BD BACH DANG PETEC CTY TNHH DV VT LONG HUNG
5 07:30 GIA THANH 68 2,6 77,1 3.117 VC Khu neo Vật Cách VAT CACH CTY TNHH LOGISTICS QUOC TE XANH
6 10:30 MAI LINH 36 (SB) 2,2 77,2 3.660 FR Khu neo Vật Cách BACH DANG CTY TNHH KINH DOANH VA DICH VU VAN TAI AN PHAT

Kế hoạch tàu vào cảng

STT Thời gian Tên tàu Mớn nước LOA DWT Tàu lai T.Luồng Từ Đến Đại lý
1 01:30 VIMC PIONEER 7,8 120,8 9.088 SK,ST LH HO CHI MINH VIMC VOSA HẢI PHÒNG.
2 02:00 HEUNG-A AKITA 8,1 141 12.447 ST,SK LH HONG KONG GREEN PORT CTY TNHH MTV DICH VU CANG XANH
3 03:30 SITC HONGKONG 8,8 145,1 12.621 SK,DV9 LH CHINA DINH VU SITC VIETNAM
4 04:00 FORTUNE FREIGHTER 7,4 123,6 9.102 HC34,45 LH HO CHI MINH CHUA VE CTY CP DAI LY TAU BIEN VA LOGISTICS VOSCO
5 05:30 EVER CONSIST 9 171,9 22.383 DV6,9,970KW LH MALAYSIA VIP GREEN PORT CTY CP CONTAINER VN VICONSHIP
6 06:00 PANCON HARMONY 8,4 141 12.272 ST,SK LH HONG KONG GREEN PORT CN CTY TNHH S5 VIET NAM TAI HAI PHONG
7 06:00 YU CHANG 128 5,1 114,8 9.145 HC45,34 LH HONG KONG CHUA VE CTY TNHH TM&LOGISTICS THAI BINH DUONG
8 07:30 HAIAN TIME 7,4 161,9 18.055 HA35,19 LH HO CHI MINH HAI AN CTY TNHH VAN TAI CONTAINER HAI AN
9 07:30 REN JIAN 6 9,3 182,8 24.066 HA35,17,19 LH HONG KONG PTSC DINH VU DVHH PHUONG DONG (ORIMAS) - CN CTY CP DLHH VN
10 07:30 SINAR SABA 9,9 172 28.665 K1,44,1341HP LH SINGAPORE TAN VU CONG TY TNHH HOI AN
11 07:30 SUN FREESIA 5,2 102,5 4.998 689,699 LH CHINA EURO DINH VU CN CTY TNHH DVGN VT QUANG HUNG
12 08:00 MAI LINH 36 (SB) 2,2 77,2 3.661 VC HAI DUONG Khu neo Vật Cách CTY TNHH KINH DOANH VA DICH VU VAN TAI AN PHAT
13 11:30 MAERSK NUSSFJORD 8,1 171,9 28.697 DT,36,935KW LH THAILAND TAN VU CONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN SAI GON CHI NHANH HP (SGS)
14 11:30 MORESBY CHIEF 7,8 185,9 30.383 PW,689,1609HP LH KOREA NAM HAI DINH VU CTY TNHH DVHH NHAT THANG (SUNRISE)
15 12:00 KANG HUAN 12,1 190 43.810 N/A HONG KONG HA LONG CTY TNHH DAI LY VA MOI GIOI VTB QUOC TE(AGE-LINES CO., LTD)
16 13:30 WAN HAI 102 7,5 144,1 11.921 HC36,44 LH TAIWAN TAN VU CN CTY TNHH GNHH CAT TUONG
17 14:30 GAS EVOLUZIONE 5,1 94 2.981 689,699 LH CHINA THANG LONG GAS CTY TNHH DVHH DONG DUONG

Kế hoạch tàu qua luồng